Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Rodzina”

5350787982_fa7ee73975_o

Historia
Terytorialny rozwój naszego miasta oraz życiowa potrzeba osób zmagających się w swoim życiu z problemem alkoholowym i zaangażowanych we Wspólnotę aowską w istniejących już grupach AA na terenie Lublina, zrodziły potrzebę powołania do życia nowej grupy aowskiej w dzielnicy Czuby. Inicjatywa ta spotkała się z propozycją ze strony ks. proboszcza udostępnienia miejsca na takie spotkania w pomieszczeniach prężnie rozwijającej się parafii pw. Świętej Rodziny. 
Nowopowstała Grupa AA siłą rzeczy przyjęła więc nazwę “Rodzina“. Obok Grupy aowskiej bardzo szybko zaistniała również Grupa Al-Anon. Na bazie tych właśnie grup powstała Wspólnota Trzeźwościowa Wzajemnej Pomocy “Rodzina”. Z czasem został opracowany statut i nastąpiła rejestracja sądowa. W roku 2000 dokonano zmiany nazwy na Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Rodzina”.

Cele i formy działalności
Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęte niesienie pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu podejmującym leczenie i życie w trzeźwości oraz pomocy ich rodzinom. Wraz z rozwojem historycznym następował również rozwój możliwości podejmowanych działań:

 

 • poza systematycznymi spotkaniami grup AA i Al-Anon funkcjonują spotkania grup samopomocowych – grup wsparcia
 • działa punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, ich rodzin i zainteresowanych problematyką
 • funkcjonuje telefon zaufania
 • możliwości udziału w szkoleniach dla liderów grup samopomocowych
 • organizowane są letnie obozy terapeutyczne
 • organizacja cykli spotkań terapii stacjonarnej dla osób współuzależnionych
 • ważną jest również oferta spędzania wolnego czasu dla ludzi, którzy podjęli próbę trzeźwienia i ich bliskich (choinka dla dzieci, zabawy, wieczorki poetycko-muzyczne, dni sportu, działa drużyna sportowa tenisa stołowego ligi TKKF, prowadzona jest codzienna kawiarenka, punkt z literaturą)

 

Wymiernym efektem tej działalności jest grono około 200 osób, które zaangażowały się w systematyczną pracę służącą trzeźwości ich osobistej, czy też ich bliskich. Znaczne większe jest natomiast grono tych, którzy skorzystali przez lata funkcjonowania środowiska z możliwości zapoznania się z mechanizmami uzależnienia od alkoholu i wychodzenia z nich.

Adresy, telefony, godziny urzędowania
20-535 Lublin ul. Jana Pawła II nr 11
Dom Parafialny tel. 81 527-73-66

Punkt konsultacyjno-informacyjny przyjmuje zainteresowanych
poniedziałki i czwartki w godz. 18.00 – 20.00

Oferuje pomoc ludziom i ich rodzinom z problemem alkoholowym
Zapraszamy wszystkich, którzy popierają życie w trzeźwości 
Codziennie w godz. 17.30 – 20.00

CELEM NASZEGO STOWARZYSZENIA JEST POMOC W UTRZYMANIU ABSTYNENCJI !!!

``Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu``.

Testimonial Kim są Anonimowi Alkoholicy - Preambuła AA
Kim są Anonimowi Alkoholicy - Preambuła AA

(zdjęcie powyżej: https://www.flickr.com/photos/theleticiabertin/5350787982 )

W SALACH KLUBU SWOJE SPOTKANIA MAJĄ GRUPY:
AA ( mężczyn) – wtorekgodz. 18:00
AA (kobiet) – czwartekgodz. 18:00
AL-ANON – poniedziałekgodz. 18:00


DWANAŚCIE KROKÓW AA – do naśladowania, aby zdrowieć i być lepszym.

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większ od nas samych może przywrócić nam zdrowie
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, natychmiast przyznając się do popełnionych błędów.
 11. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach”.(2)

1 B. Hamilton. 12 kroków ze sponsorem. Poznań 1998 s. 268. 
2 Anonimowi Alkoholicy. Warszawa 1996 s. 49-50.

____________________________

CZYM SĄ GRUPY RODZINNE “AI-ANON”? – PREAMBUŁA

“Grupy rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Al-Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich, ani nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkowskich, jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików; realizujemy to poprzez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi”.

 • Jeżeli picie bliskiej Ci osoby przeszkadza Tobie normalnie żyć
 • Jeżeli wydaje Ci się, że gdyby ta osoba przestała pić, to twoje życie byłoby lepsze
 • Jeżeli często zadajesz sobie pytanie: “Dlaczego On/Ona pije”? i szukasz winy także w sobie
 • PRZYJDŹ DO NAS

Ważne strony www

Blog Wspólnoty

W przygotowaniu...