Liturgiczna Służba Ołtarza – Ministranci

Obecnie w naszej parafii jest 16 ministrantów, którzy są uczniami gimnazjum i szkoły podstawowej. Wspólnie razem spotykają się na modlitwie i agapie tworząc wspólnotę braterstwa.

Zbiórki dla ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 9:00 dla młodszych i o godz. 10:00 dla starszych. Dodatkowo w każdy pierwszy piątek miesiąca spotykamy się na Mszach Formacyjnych o godz. 19:00

Kto to jest ministrant?

„Ministrare”(z łac. służyć). Ministrant to ten, który służy Bogu przyczyniając się do tego, aby liturgia była piękna. W sposób szczególny tę służbę wykonuje podczas Mszy Świętej.

Ministrant jest POMOCNIKIEM kapłana przy sprawowaniu Eucharystii i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Przygotowuje on ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po jej zakończeniu.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI – przynosi pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym przedstawić i wskazać inną rzeczywistość, w której biorą oni udział.

Ministrant powinien sam być ZNAKIEM przez swoją służbę wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w Kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „Uczestniczyć w liturgii” znaczy współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

Patronami ministrantów są: Św. Tarsycjusz, Św. Stanisław Kostka, Św. Alojzy Gonzaga, Św. Jan Berchmans, Św. Dominik Savio; każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki pracowitości, sumienności, gorliwości, żarliwej modlitwie i codziennemu naśladowaniu Chrystusa. Są oni wzorem dla każdego ministranta w budowaniu swojego życia.

Umiłowany święty Dominiku Savio oddaję się w twoje ręce i przez miłość Jezusa, która ciebie wybrała i uczyniła świętym, błagam cię, abyś modlił się za mnie, aby On, jak ciebie przywiódł do nieba, tak i mnie w czasie odpowiednim do nieba zabrał. Przeto proszę cię, abyś mi wyjednał siedem wielkich darów, które będą czyniły moje serce ochoczym i zdolnym do wiaryi cnoty. Proś dla mnie o dar mądrości, abym wolał niebo od ziemi i odróżniał prawdę od fałszu; o dar rozumu, który utrwali w mym umyśle tajemnice Jego Słowa; o dar rady, abym umiał znajdować właściwą drogę wśród wszystkich zawiłości życia; o dar męstwa, aby wszystkimi moimi wysiłkami kierowało szczere pragnienie chwały Bożej; o dar pobożności, abym pobożny był i skupiony; i o dar bojaźni Bożej, abym wśród wszystkich spływających na mnie błogosławieństw zachował równowagę i okazywał nabożną cześć. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Testimonial Modlitwa za przyczyną Św. Dominika Savio
Modlitwa za przyczyną Św. Dominika Savio

Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Testimonial Modlitwa za przyczyną Św. Dominika Savio
Modlitwa za przyczyną Św. Dominika Savio

Ważne strony www

Blog Wspólnoty

W przygotowaniu...