Chrzest

Mieszko_Gniezno1pl
 1. Sakrament Chrztu udzielany jest w kościele parafialnym p. w. Świętej Rodziny podczas Mszy świętej o g. 13.00 w każdą niedzielę oraz w Uroczystość Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana i Poniedziałek Wielkanocny.
  Sakrament ten sprawowany jest wyjątkowo uroczyście w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej, w wieczór poprzedzający Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
 2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii na 2 tygodnie przed ustalonym terminem. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii Świętej Rodziny wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Akt chrztu spisuje się w kancelarii w ciągu tygodnia poprzedzającego ustalony wcześniej dzień. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia z USC. Rodzice chrzestni mogą złożyć podpisy w dniu chrztu (kancelaria, g. 12.30 – 12.50).
 4. Rodzice i chrzestni mają obowiązek przygotować się duchowo do chrztu dziecka poprzez:
  – uczestnictwo w katechezie przedchrzcielnej (w naszej parafii – w poniedziałek, g. 17.15, sala nr 12),
  – sakrament pokuty i pojednania.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, żyjący zgodnie z wyznawaną wiarą, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli pochodzą spoza naszej parafii, powinni okazać stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza.
 6. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby:
  – niepraktykujące,
  – pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim,
  – uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
 7. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę św. oraz przygotowanie symboli chrzcielnych: białej szaty i świecy.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.
 9. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza (KKK 1277)

Testimonial Katechizm Kościoła Katolickiego o Chrzcie Świętym
Katechizm Kościoła Katolickiego o Chrzcie Świętym