Chrzest

Mieszko_Gniezno1pl
 1. Sakrament Chrztu udzielany jest w kościele parafialnym p. w. Świętej Rodziny podczas Mszy świętej o g. 13.00 w każdą niedzielę oraz w Uroczystość Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana i Poniedziałek Wielkanocny. Sakrament ten sprawowany jest wyjątkowo uroczyście w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej, w wieczór poprzedzający Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
  Jest też możliwe, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, by dziecko mogło przyjąć Chrzest św. na Mszy św. w sobotę o 12:00. 
 2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii na 2 tygodnie przed ustalonym terminem. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii Świętej Rodziny wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Akt chrztu spisuje się w kancelarii w ciągu tygodnia poprzedzającego ustalony wcześniej dzień. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia z USC. Rodzice chrzestni mogą złożyć podpisy w dniu chrztu (kancelaria, g. 12.30 – 12.50).
 4. Rodzice i chrzestni mają obowiązek przygotować się duchowo do chrztu dziecka poprzez:
  – uczestnictwo w katechezie przedchrzcielnej (w naszej parafii – w poniedziałek, g. 17.15, sala nr 12),
  – sakrament pokuty i pojednania.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, żyjący zgodnie z wyznawaną wiarą, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza, jeśli pochodzą z naszej Parafii także o takie zaświadczenie powinni się postarać w naszej Kancelarii.
 6. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby:
  – niepraktykujące,
  – pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim,
  – po rozwodzie i żyjący w kolejnym związku,
  – uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.
 7. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę św. oraz przygotowanie symboli chrzcielnych: białej szaty i świecy.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.
 9. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza (KKK 1277)

Testimonial Katechizm Kościoła Katolickiego o Chrzcie Świętym
Katechizm Kościoła Katolickiego o Chrzcie Świętym

ODPISY AKTÓW CHRZTU do I Komunii oraz Bierzmowania, a także przed Sakramentem Małżeństwa

W związku z RODO jest wyłącznie możliwość przesłania wypisu z aktu chrztu na adres pocztowy Parafii w miejscu zamieszkania zainteresowanych LUB w naszej Parafii po przedstawieniu stosownego upoważnienia od Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka – jeśli odbierać będzie inna osoba. W pierwszym przypadku odbierają Państwo kopię metryki poświadczając swoją tożsamość w Parafii miejsca zmieszkania. Jeśli Państwo się decydują na opcję wysyłki kopii Aktu Chrztu prosimy o email na adres kancelaria@rodzina.lublin.pl z nazwą miejscowości i wezwaniem Parafii do której ma trafić zaświadczenie oraz wpłatę na konto parafii kosztów listu poleconego wg. taryfy Poczty Polskiej:
Konto Parafii:
PKO BP S.A.
81102031760000540200565812

Pozostałe pytania prosimy kierować na adres: kaplan (wpisz znak @) rodzina.lublin.pl